Vũ Thị Ngọc Hoài
  • Vũ Thị Ngọc Hoài
  • Khối chồi
  • Khối trưởng