Nguyễn Thị Vĩ
  • Nguyễn Thị Vĩ
  • Khối Lá
  • Khối trưởng